Zelfstandigen en hun opdrachtgevers

Om als zzp’er te worden aangemerkt, kan het aantal opdrachtgevers van belang zijn. In deze tekst leggen we uit hoe de fiscus bepaalt of je zelfstandig ondernemer bent en dat het aantal opdrachtgevers invloed kan hebben op deze kwalificatie.

Zelfstandige of werknemer?

Wat zelfstandigen gemeen hebben, is dat zij voor eigen rekening werken en te maken hebben met verschillende risico’s. Daarom worden zelfstandigen en werknemers voor de belastingheffing anders behandeld. Zzp’ers krijgen te maken met fiscale voordelen en speciale regelingen voor belastingen en premies. De volgende criteria zijn van belang voor de kwalificatie van zelfstandige: Zelfstandigheid Van zelfstandigheid is sprake als de zzp’er zelf bepaalt hoe hij te werk gaat en dus niet is onderworpen aan een gezagsverhouding ten opzichte van de opdrachtgever. Dat betekent dat de opdrachtgever niet bepaalt wanneer je werkt en niet voorschrijft hoe de werkzaamheden exact worden voorgeschreven. Investeren in onderneming Er worden acties genomen om te zorgen dat de onderneming blijft bestaan, zoals het aanschaffen van eigen bedrijfsmiddelen, het opbouwen van vermogen en dergelijk. Ondernemersrisico Een zzp’er loopt ondernemersrisico’s, zoals schade aan bedrijfsmiddelen, ontevreden klanten en niet betalende debiteuren. Streven naar winst Het geheel van activiteiten die de zzp’er verricht, moet gericht zijn op het behalen van winst. Van een winstoogmerk is sprake wanneer er winst wordt beoogd en ook redelijkerwijs kan worden verwacht. Als jarenlang verliest wordt gemaakt, is de winstverwachting laag. Aantal opdrachtgevers Een zzp’er werkt in de meeste gevallen voor meerdere opdrachtgevers en heeft wisselende inkomsten. Zelfstandigen kunnen, in tegenstelling tot werknemers, profiteren van verschillende fiscale aftrekposten in de inkomstenbelasting. De belangrijkste aftrekposten zijn de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Voor meer informatie betreffende het ondernemerschap verwijzen wij u naar deze pagina.

Verklaring Arbeidsrelatie

Het is soms lastig te bepalen of je kwalificeert als ondernemer of als werknemer, maar duidelijkheid hierover is vaak wel gewenst. Wanneer sprake is van een werknemer dient je opdrachtgever als inhoudingsplichtige bijvoorbeeld loonbelasting en sociale premies in te houden. Een ondernemer heeft juist in veel gevallen recht op verschillende aftrekposten. Om duidelijkheid te verschaffen, kan een zzp’er een Verklaring Arbeidsrelatie (hierna VAR) aanvragen bij de Belastingdienst. Dit is een bevestiging van de Belastingdienst over welke fiscale status de inkomsten uit werkzaamheden hebben. Door de Belastingdienst gekwalificeerde zelfstandigen ontvangen de VAR winst uit onderneming (WUO). Hiermee kunnen zij opdrachtgevers de bevestiging geven dat zij kwalificeren als zelfstandige. Een VAR is maximaal 1 jaar geldig en dient elk jaar opnieuw aangevraagd te worden.

Aantal opdrachtgevers

Zoals eerder vermeld is het aantal opdrachtgevers in sommige gevallen van belang voor de kwalificatie van zelfstandige. Het is echter zo dat de Belastingdienst niet kijkt naar de hoeveelheid opdrachtgevers, maar naar de gezagsverhouding tussen jou en je opdrachtgevers. Is er sprake van een gezagsverhouding, dan kwalificeer je als werknemer. Van een gezagsverhouding is eenvoudig gezegd sprake als de opdrachtgever bepaalt hoe laat, wanneer, waar en hoe je de werkzaamheden volbrengt. In deze situatie is de opdrachtgever als een werkgever aan te merken.

Hoe zit het als je maar 1 opdrachtgever hebt?

Het is mogelijk dat wanneer je slechts één opdrachtgever hebt, je toch kwalificeert als zzp’er. Dit is het geval wanneer geen sprake is van een gezagsverhouding tussen jou, als zzp’er, en je enige opdrachtgever. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de opdrachtgever je geen aanwijzingen kan geven omdat de opdrachtgever van je werk geen verstand heeft. Een voorbeeld voor deze situatie is wanneer een bedrijf een ICT-manager inhuurt voor de automatisering van een bedrijf. Daarnaast kan het als startend ondernemer moeilijk zijn om meerdere opdrachtgevers te vinden. De Belastingdienst keurt in sommige gevallen goed dat aan de start van de onderneming slechts voor één opdrachtgever wordt gewerkt.

Tussenbureaus en je positie als zelfstandige

Om als zzp’er te kwalificeren gelden andere regels dan wanneer opdrachten via een tussenbureau worden verkregen. Als je een contract met een tussenbureau hebt, terwijl je voor eindklanten de werkzaamheden verricht, wordt het tussenbureau als enig opdrachtgever aangewezen. Het antwoord op de vraag of er sprake is van een gezagsverhouding tussen jou en het tussenbureau, bepaalt of je als zzp’er kwalificeert. Wanneer je zowel een contract hebt met het tussenbureau als met de eindklanten, worden deze eindklanten door de Belastingdienst als opdrachtgevers aangemerkt.

Het aantal opdrachtgevers is niet altijd doorslaggevend

De Belastingdienst heeft bepaald dat het aantal opdrachtgevers waarvoor jij als zzp’ers werkt niet doorslaggevend is ter voor de beoordeling of je ondernemer bent of niet. Wel moet duidelijk zijn dat het voor lange tijd werken voor slechts één of weinig opdrachtgevers zou kunnen kwalificeren als gezagsverhouding, waardoor de ondernemersfaciliteiten verloren kunnen gaan. Het is daarom altijd belangrijk om te weten of sprake is van een gezagsverhouding. Doorgaans is het zo dat wanneer er voor minder opdrachtgevers wordt gewerkt, de kans groter is dat er gezagsverhoudingen bestaan waardoor het ondernemerschap niet opgaat.